HÉH‹

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘éf ˘« ˘á -

Qh iGC ùdGÒØ° ùfôØdG° » ‘ ÉæÑd¿ jôJÉH∂ hÉH‹ ¿ ûdG{° ˘¡ ˘ô dG Ø˘ ˘fô ˘μ ˘aƒ ˘Êƒ ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ ûj° ˘é ˘™ dG ˘à ˘æ ˘ ƒq´ dG ˘Π ˘¨ ˘ƒ … dGh ˘ã ˘≤ ˘É z‘, e ˘à ˘ë ˘Kó ˘ Y ˘ø dG ˘ûæ °˘ Wɢ äÉ dG˘ à˘ » f ˘¶ ˘ª ˘à ˘¡ ˘É ùdG° ˘Ø ˘IQÉ dG˘ Ø˘ ùfô° ˘« ˘á cGôŸGh˘ õ dG˘ à˘ Hɢ ©˘ á d˘ ¡˘ É áÑcGƒŸ Gòg ûdGô¡° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.