{G Ÿæ àó i G’ S° Óe »z j μôqω äƒzôh ùyhé° ± Lôwébh»

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Ωôc ióàæŸG{ G S’EeÓ° » æWƒdG» z Yª «ó L{ª ©« á πaÉμJ ájÉYôd dGzádƒØ£ üYΩÉ° äƒZôH, FQh« ù¢ õcôŸG G S’EeÓ° » - ûFÉYá° QÉμH ŸGSóæ¡ ¢ ΠY» Qƒf øjódG ùYÉ° ,± Yhª «ó L{ª ©« á G TQ’EOÉ° Gh U’EìÓ° ájÒÿG G S’EeÓ° «zá Lª «π LôWÉb» , H© Gƒæ¿ ËôμJ{ ähÒH ËôμàH πgGC ÒÿG a« zÉ¡, ‘ ÉØàMG∫ bGC« º ‘ óæa¥ ùjÈdG{ƒà° z∫, TΣQÉ° a« ¬ fiª ó ÉLGƒN Ó㇠FQ« ù¢ ùΠ›¢ ÜGƒædG Ñf« ¬ ôH,… ôjRh G ΩÓY’E dh ˘« ˘ó dG ˘YGó ˘ƒ ¥ ㇠˘Ó FQ ˘« ù¢ ùΠ›¢ dG ˘AGQRƒ ‚« Ö e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» , Y˘ ª˘ OÉ hÉμY… Ó㇠FôdG« ù¢ SΠ° «º G◊ ü,¢ ûHÒ° Y« ÊÉà Ó㇠FôdG« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô,… ûdG° «ï fiª ó ùYÉ° ± Ó㇠àØe» ÷Gª ájQƒ¡ ûdG° «ï fiª ˘ó TQ° ˘« ˘ó b ˘Ñ ˘ÊÉ , ûdG° ˘« ˘ï S° ˘eÉ ˘» Y ˘Ñ ˘dÉÿGó ˘≥ ã‡˘ Ó T° ˘« ˘ï Y˘ ≤˘ π áØFÉW øjóMƒŸG RhQódG ûdG° «ï f© «º ùMø° , ÜGƒædGh: ΩÉ“SΩÓ° , fiª ˘ó b ˘Ñ ˘ÊÉ , f ˘¡ ˘OÉ ûŸG° ˘æ ˘ƒ ¥ Yh ˘ª ˘QÉ M ˘Qƒ ,… dGh ˘æ ˘ÜGƒ dGh ˘AGQRƒ ùdGHÉ° ƒ≤¿ : dG« SÉ¢ ÉæM, ûHIQÉ° ègôe, ùMø° ùdGÑ° ™, ódÉN ÊÉÑb, ÉfóY¿ ùΠHGôW° » ÒgRh dG© Ñ« ó,… ŸGΩó≤ Yª OÉ ÷Gª π Ó㇠ôjóŸG dG© ΩÉ diƒ≤ G øe’C ΠNGódG» AGƒΠdG TGô° ± ØjQ» , G Ü’C ÉjÈZ∫ âHÉK Ó㇠FQ« ù¢ SGáØbÉ° ähÒH Πdª áfQGƒ ŸGGô£ ¿ ùdƒH¢ eô£ , FQ« ù¢ ióàæŸG G S’EeÓ° » fiª ó ÉfóY¿ eQÉ°† ¿, FQ« ù¢ QGO ΩÉàj’G S’GeÓ° «á fiª ó äÉcôH, h YGCAÉ°† ùΠ›¢ ájóΠH ähÒH OóYh øe dG© Πª AÉ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.