Ùy° μ˘ ô˘… j ûæ˘° ô˘ Y ˘Π ≈˘ e ˘bƒ ˘™ j{ ˘Jƒ «˘˘ züƒ U° ˘kgqƒ d eõ˘ AÓ˘ d ¬˘ KGC æ˘ ˘AÉ e ¡˘ ˘ª ᢠb à˘ ˘dé ˘« ˘á

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

Yª ó óMGC dG© ùÚjôμ° ‘ ÷G« û¢ ΠY≈ ûfô° UQƒ° FÓeõd¬ ΠY≈ bƒe™ dG{« Jƒ« z܃ AÉæKGC ØæJ« gòº e¡ ªá dÉàb« á bâ°† μÙGª á dG© ùájôμ° FGódGª á SÉFôHá° dG© ª« ó øcôdG dG£ «QÉ ΠN« π gGôHG« º ùÑëH° ¬ 7h øjôNGB Ióe ûYIô° ΩÉjGC.

ch ˘âfÉ μÙG ˘ª ˘á b ˘ó UGC° ˘äQó S° ˘ùΠ ° ˘Π ˘á e ˘ø G M’C ˘μ ˘ΩÉ H˘ é˘ FGô˘ º GQÉOE’ H˘ É S’C° ˘Π ˘ë ˘á eháehÉ≤ æeGC« Ú èjhôJh äGQóıG.

h UGCäQó° Kª fÉ« á ΩÉμMGC ΩôéH fπ≤ SìÓ° HôM» øe hO¿ NôJ« ü¢ h ÓWGE¥ QÉædG ‘ Éμe¿ e ƒgÉC∫ Mh« IRÉ IóàYGC ùYájôμ° h LGCIõ¡ S’μΠ° «á øe hO¿ NôJ« ü,¢ bâ°† HQGC© á æeÉ¡ Z« HÉ« ùHáæ° Thô¡° ùÑM° ‘ M≥ πc øe )´ ê.(. hì) .¿ (. h ΩGõdGE πc æe¡ ªÉ JËó≤ bóæH« á HôM« á^ ùHháæ° Thô¡° ùÑM° ‘ M≥ Ω)ê. (. JhËó≤ ùeSó° ¢ HôM» ^ ùHháæ° Thô¡° ùÑM° ‘ M≥ πc øe )´ Ω.(. hì) Ω.(. hì) Ω.(. h ΩGõdGE πc æe¡ º JËó≤ bóæH« á HôM« á üehIQOÉ° ŸGäÉWƒÑ°† . bhâ°† G ΩÉμM’C bÉÑdG« á gÉLh« àjÉû Nhª ùÚ° dGC ∞ IÒd áeGôZ ‘ M≥ O)Ω. (. üehIQOÉ° ŸGƒÑ°† ^• ûHhøjô¡° ùÑM° ‘ M≥ πc øe Ü). ¿(. üŸGhô° … Ω)dG. æ£hÉ£ (… üehIQOÉ° ŸGäÉWƒÑ°† ^ ûHh° ˘¡ ˘ô M ˘ùÑ °˘ Ék ‘ M˘ ≥ Q). (.GE Jh˘ ≤˘ Ëó H˘ æ˘ bó˘ «˘ á c˘ TÓ° ˘æ ˘« ˘μ ˘ƒ ± üeh° ˘IQOÉ ŸG† °˘ Ñ˘ ƒ^• îHhª ùá° ΩÉjGC ùÑM° ‘ M≥ P.•)(. JhËó≤ bóæH« á HôM« á^ àjÉÃh» dGC ∞ IÒd áeGôZ ‘ M≥ )´ Ω.(. JhËó≤ bóæH« á HôM« á.

cª É UGCäQó° áKÓK ΩÉμMGC ΩôéH fπ≤ SìÓ° HôM» øe hO¿ NôJ« ü¢ b≈°† G h’C ∫ gÉLh« îHª ùá° ΩÉjGC ùÑM° ‘ M≥ Ω)Ω. (. üehIQOÉ° ŸGƒÑ°† • AÉØàc’ÉHh Ióà bƒJ« ∞ )´ Æ..( bh≈°† ÊÉãdG Z« HÉ« ùHáæ° Thô¡° ùÑM° ‘ M≥ πc øe )¿ Ü.(. dGh ˘Ø ˘ùΠ ° ˘£ ˘« ˘æ ˘» Ω)M’G. ˘ª ˘ó ( üeh° ˘IQOÉ ŸG† ° ˘Ñ ˘ƒ ^• ùHh° ˘æ ˘á Th° ˘¡ ˘ô M ˘ùÑ ° ˘ Ék ‘ M ˘≥ )´ U.(.¢ h eGõdGE¬ JËó≤ bóæH« á 16Ω/^/ bh≈°† ådÉãdG Z« HÉ« áHÉãà gÉLƒdG» ùHáà° TGCô¡° ùÑM° ‘ M≥ πc øe Ω)Ω. (. hΩ) Ω.(. ùΠØdGh° £« æ» ì)M’G. ªó .(

bh≈°† μMª É¿ gÉLh« É¿ ΩôéH GQÉOE’ ÉH S’CáëΠ° G◊ Hô« á ôFÉNòdGh, b≈°† G h’C ∫ ùHáà° TGCô¡° ùÑM° ‘ M≥ ùdGQƒ° … )´ H.ëjÉ£ »( JhËó≤ bóæH« á HôM« á. bh≈°† ÊÉãdG áKÓãH TGCô¡° ùÑM° ‘ M≥ )´ ì.(. üehIQOÉ° ŸGƒÑ°† .•

h‘ μMº gÉLh» ΩôéH S’Gà° «AÓ ΠY≈ ùeSó° ¢ ÒeGC… h ÓWGE¥ QÉædG JkGójó¡ b≈°† ùHáà° GC TGCô¡° ùÑM° ‘ M≥ Q)S. (.¢ h HQGC© ªájÉ dGC ∞ IÒd áeGôZ h IOÉYGE ùŸGSó° ¢ LôŸ© ¬.

âfGOh ‘ μMº Z« HÉ» ΩôéH VôY¢ TQIƒ° ΠY≈ πLQ G øe’C h⁄ Πj≥ dG© Vô¢ ƒÑb’ b≈°† ùHÚàæ° ùÑM° ‘ M≥ ùdGQƒ° … ) dG.GC© ùÉμ° ¿.(

UGhäQó° ‘ μMº Z« HÉ» ΩôéH àdGª SÉ¢ ôLG ÒZ ÖLGh Hü≤ ó° àdG ÒKÉC ‘ ùeΠ° ∂ ùdG° ˘Π ˘£ ˘äÉ fGh ˘à ˘ë ˘É ∫ U° ˘Ø ˘á ùY° ˘μ ˘jô ˘á b† ° ˘≈ ùH° ˘æ ˘á Th° ˘¡ ˘ô M˘ ùÑ° ˘É ‘ M˘ ≥ ì.±)( Πeh« ʃ IÒd fÉæÑd« á áeGôZ üehIQOÉ° ádÉØμdG.

h‘ μMº Z« HÉ» ΩôéH ÉëàfG∫ UáØ° ùYájôμ° b≈°† ùHáà° TGô¡° ùÑMÉ° ‘ M≥ Ω)Ω. ( üehIQOÉ° ŸGƒÑ°† .•

âfGOh ‘ S° ˘Ñ ˘© ˘á MG˘ μ˘ ΩÉ H˘ é˘ Ωô e˘ ©˘ eɢ Π˘ á Y˘ æ˘ UÉ° ˘ô ùY° ˘μ ˘jô ˘á H˘ ûdÉ° ˘Ió hgÒ≤– ˘º Thà° º ùYÚjôμ° AGóJQGh SGhô° ∫ ùYôμ° … bâ°† áKÓK æeÉ¡ Z« HÉ« É ùHáæ° Thô¡° ùÑMÉ° ‘ M≥ πc øe ì)S. (¢ hU) Ω.¢( hR) ì.( h) ´ì. .( bhâ°† ΩÉμM’G bÉÑdG« á gÉLh« É SÉHÚYƒÑ° ùÑMÉ° ‘ M≥ S)Ω.¢ ( Nhª ùÚ° dG∞ IÒd áeGôZ Hh© ûIô° ΩÉjG M ˘ùÑ ° ˘É ‘ M ˘≥ c ˘π e ˘ø Ω)Æ. ( h) (±.GC hG.±) ( Hh ˘à ˘¨ ˘Ëô c ˘π e ˘ø Q)Ω. ( hT) ì.¢( hO) U.(¢ hÜ) ì.( hê) G.( hh) O.( àjÉû Nhª ù° «ƒ ¿ dG∞ IÒd πμd æe¡ º àHh¨ Ëô Ω)S. (¢ H ˘î ˘ª ùÚ° dG ˘∞ IÒd Hh ˘à ˘¨ ˘Ëô Ω)ì. ( H ˘î ˘ª ùÚ° dG ˘∞ IÒd Jh ˘≤ ˘Ëó S° ˘Ghô ∫ ùYôμ° .…

bh† ° ˘≈ M ˘μ ˘º Lh ˘gÉ ˘» H˘ é˘ Ωô fG˘ à˘ ë˘ É∫ g˘ jƒ˘ á T° ˘≤ ˘« ˘≤ ˘¬ àŸG˘ ƒ‘ SGh° ˘à ˘© ˘ª ˘É ∫ U° ˘IQƒ üjGÉ° ∫ dÑ≤ ¢† SùΠ° ÖJôdGáΠ° ÖJGhôdGh b≈°† H© ûIô° ΩÉjG ùÑMÉ° ‘ M≥ ì)S. .(¢

UGhäQó° μMª É¿ Z« HÉ« É¿ ΩôéH M« IRÉ IóàYG ùYájôμ° SGháëΠ° HôM« á b≈°† πc æe¡ ªÉ ùHáæ° Thô¡° ùÑMÉ° ‘ M≥ πc øe ùdGQƒ° … ùe.…)Π° º( hì) Ω.( üehIQOÉ° ŸGäÉWƒÑ°† .

h‘ μMº gÉLh» ΩôéH M« IRÉ HábÉ£ ájƒg ùYájôμ° b≈°† àjÉû dG∞ IÒd áeGôZ ‘ M≥ Ω)O. ( üehIQOÉ° ŸGƒÑ°† .•

âfGOh μMº gÉLh» ΩôéH VÜô° AGòjGh Jh© £« π JQ« Ö b≈°† KÓãHª ájÉ dG∞ IÒd áeGôZ ‘ M≥ )´ Ω..(

bh† ° ˘≈ M ˘μ ˘º H ˘é ˘Ωô S’G° ˘à ˘« ˘AÓ Y ˘Π ˘≈ S° ˘« ˘IQÉ e ˘ø e ˘© ˘Vô ¢ ùdG° ˘« ˘äGQÉ H ˘dÉ ˘£ ˘ô ¥ àM’G« dÉ« á b≈°† Z« HÉ« É ùHÚàæ° ùÑMÉ° ‘ M≥ ) T.GC(¢ Πeh« ƒ¿ IÒd fÉæÑd« á áeGôZ, bh≈°† gÉLh« É HQÉH© á SGHÉ° «™ ùÑMÉ° ‘ M≥ Q)ä. ( àjÉeh» dG∞ IÒd áeGôZ. h‘ μMº gÉLh» ΩôéH Jójó¡ hÒ≤– Thà° º fóe« Ú b≈°† SÉHÚYƒÑ° ùÑMÉ° ‘ M≥ ) U.GC.(¢

âfGOh ‘ μMº gÉLh» ΩôéH áØdÉfl àdG© Π« ªäÉ dG© ùájôμ° b≈°† îHª ùá° ΩÉjG ùÑMÉ° ‘ M≥ Q)Æ. .(

c ˘ª ˘É UG° ˘äQó M ˘μ ˘ª ˘É Lh ˘gÉ ˘« ˘É H ˘é ˘Ωô GQÉOE’ Jh˘ jhô˘ è Jh˘ ©˘ Wɢ » äGQóıG b† °˘ ≈ H ˘T’É ° ˘¨ ˘É ∫ ûdG° ˘bÉ ˘á IóŸ N ª˘ù ¢ S° ˘æ ˘äGƒ ‘ M ˘≥ c ˘π e ˘ø Ü.¥)( hQ) Ω.( eh ˘Π ˘« ˘Êƒ Nhª ù° ªájÉ dG∞ IÒd áeGôZ ójôOEh√ øe G◊ ƒ≤¥ fóŸG« á T’ÉHh° ¨É ∫ ûdGábÉ° IóŸ Nª ù¢ SäGƒæ° ‘ M≥ )´ h.( Πeh« ʃ IÒd áeGôZ ójôOEh√ øe G◊ ƒ≤¥ fóŸG« á ûHhøjô¡° ùÑMÉ° ‘ M≥ ê)Ω. ( hê) Æ.( Nhª ù° ªájÉ dG∞ IÒd áeGôZ πμd æe¡ ªÉ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.