Su­lau­žė prie­sai­ką

Lietuvos Rytas - - 6 -

Lietuvos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas va­kar pa­tvir­ti­no, kad Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys V.Ti­to­vas, ap­kal­ti­nęs par­ti­za­nų va­dą A.Ra­ma­naus­kąVa­na­gą ne­kal­tų ci­vi­lių žu­dy­mu, su­lau­žė ta­ry­bos na­rio prie­sai­ką.

Rem­da­ma­si šiuo teis­mo spren­di­mu Klai­pė­dos ta­ry­ba bal­suos, ar iš V.Ti­to­vo at­im­ti ta­ry­bos na­rio man­da­tą. Lietuvos so­cial­de­mo­kra­čių mo­te­rų są­jun­gos pir­mi­nin­kė O.Lei­pu­tė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.