No­rė­tų mi­nis­te­ri­jos

Lietuvos Rytas - - 6 -

Kė­dai­nių me­ras S.Grin­ke­vi­čius krei­pė­si į Sei­mo va­do­vą, pre­mje­rą, že­mės ūkio mi­nist­rą ir Vy­riau­sy­bės kanc­le­rį siū­ly­da­mas svars­ty­ti ga­li­my­bę per­kel­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją (ŽŪM) ne į Kau­ną, o į Kė­dai­nių ra­jo­ną, į tuš­čius Van­dens ūkio ins­ti­tu­to pa­sta­tus Vi­lai­niuo­se.

S.Grin­ke­vi­čius pri­mi­nė, kad pra­ėju­sio am­žiaus 7-ojo de­šimt­me­čio pra­džio­je Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja vei­kė Do­tnu­vo­je, Kė­dai­nių ra­jo­ne, ku­ris yra Lietuvos cent­re.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.