Tvir­ti­no kan­di­da­tus

Lietuvos Rytas - - 6 -

So­cial­de­mo­kra­tų­par­ti­ja­kon­fe­ren­ci­jo­je kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus pa­tvir­ti­no eu­ro­ko­mi­sa­rą 67-erių V.And­riu­kai­tį. Jo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė 40 par­ti­jos sky­rių. Ta­čiau pats po­li­ti­kas dar nė­ra ap­si­spren­dęs, ar kan­di­da­tuos. To­kiam žings­niui ne­pri­ta­ria jo žmo­na.

So­cial­de­mo­kra­tai taip pat pa­tvir­ti­no 22 kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą są­ra­šą. Pir­ma­sis pen­ke­tu­kas toks: eu­ro­par­la­men­ta­rė V.Blin­ke­vi­čiū­tė, Sei­mo na­riai R.Bud­ber­gy­tė, J.Ole­kas, J.Sa­ba­taus­kas ir

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.