At­li­ko kra­tą vi­lo­je

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pra­ėjus be­veik 2 mė­ne­siams po Sau­do Ara­bi­jos žur­na­lis­to J.Khas­hog­gi (nuo­tr.) nu­žu­dy­mo Stam­bu­le Tur­ki­jos po­li­ci­ja at­li­ko kra­tą vi­lo­je į pie­tus nuo mies­to.

Ty­rė­jai per ope­ra­ci­ją Ja­lo­vos pro­vin­ci­jo­je nau­do­jo šu­nis ir be­pi­lo­tes skrai­dyk­les. Duo­me­nys apie tai, kam pri­klau­so vi­la, neskel­bia­mi. Pa­rei­gū­nai pir­miau­sia iš­nar­šė pra­ban­gios vi­los so­dą.

Ty­rė­jai spė­ja, kad čia už­kas­ti žur­na­lis­to pa­lai­kai.

J.Khas­hog­gi bu­vo nu­žu­dy­tas spa­lio pra­džio­je Sau­do Ara­bi­jos kon­su­la­te Stam­bu­le.

Tik su­lau­ku­si mil­ži­niš­ko spau­di­mo Sau­do Ara­bi­ja pri­pa­ži­no, kad iš­ei­vi­jo­je JAV gy­ve­nes žur­na­lis­tas bu­vo nu­žu­dy­tas.

Pas­ta­ruo­ju me­tu dau­gė­ja įro­dy­mų, kad su nu­žu­dy­mu ga­li bū­ti su­si­jęs Sau­do Ara­bi­jos kronp­rin­cas M.bin Sal­ma­nas. Ar Ri­ja­das tai nei­gia.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.