Su­tei­kė ma­lo­nę

Lietuvos Rytas - - 9 -

Dėl kal­ti­ni­mų šni­pi­nė­ji­mu Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se (JAE) ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos nu­teis­tam dok­to­ran­tū­ros stu­den­tui iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės M.He­dge­sui su­teik­ta ma­lo­nė.

31 me­tų Da­ra­mo uni­ver­si­te­to stu­den­tas bu­vo su­lai­ky­tas ge­gu­žės 5 d. Dok­to­ran­tas jam pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų nie­kuo­met ne­pri­pa­ži­no ir tei­gė, kad tuo me­tu, kai bu­vo su­im­tas, at­li­ko moks­li­nį ti­ria­mą­jį dar­bą.

Dok­to­ran­tui su­teik­ta ma­lo­nė – da­lis nu­ro­dy­mų, ku­riuos JAE val­džia da­vė na­cio­na­li­nės ša­lies die­nos pro­ga.

Vis dėl­to ša­lies val­džios at­sto­vas tei­gė, kad Abu Da­bis ir to­liau lai­ko­si nuo­mo­nės, jog M.He­dge­sas „100 proc. bu­vo slap­to­sios tar­ny­bos agen­tas“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.