Skun­džia­si dėl ba­tų

Lietuvos Rytas - - 13 -

Per tris 2018 me­tų ket­vir­čius Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba su­lau­kė net 19 864 as­me­nų krei­pi­mų­si. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­nių me­tų lai­ko­tar­piu, šis skai­čius iš­au­go 7 proc.

Iš vi­sų tar­ny­bos iš­nag­ri­nė­tų gin­čų net 40 proc. ki­lo dėl dra­bu­žių bei ava­ly­nės ko­ky­bės – var­to­to­jai skun­dė­si grei­tai nu­si­dė­vin­čiais dra­bu­žiais, at­si­kli­juo­jan­čia, per­šlam­pan­čia ar da­žan­čia ava­ly­ne ir pa­na­šiai. jams mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kė ant­ri­nė įmo­nė „Ovan­tis“.

„Nu­spren­dė­me ne kon­ku­ruo­ti su pri­va­čiu vers­lu, o mai­ti­ni­mo pa­slau­gas pirk­ti rin­ko­je“, – aiš­ki­no „Li­tex­po“di­rek­to­rius J.Bort­ke­vi­čius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.