Įver­ti­no ir lie­tu­vius

Lietuvos Rytas - - 13 -

Nau­jie­nų por­ta­las „Fi­nan­cial Ti­mes“lap­kri­čio pa­bai­go­je pas­kel­bė ino­va­ty­viau­sių Eu­ro­pos įmo­nių šim­tu­ką.

Tarp jų – ir vie­nin­te­lė Lietuvos bend­ro­vė „Gir­te­ka Lo­gis­tics“, įver­tin­ta už pa­sie­ki­mus skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je.

Net 5,6 tūkst. vil­ki­kų par­ką tu­rin­ti įmo­nė ko­vo pa­bai­go­je įdie­gė veik­lą op­ti­mi­zuo­jan­čią „Tran­sics“sis­te­mą – in­te­gruo­ja­mais plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais siun­čia­mi ir gau­na­mi vi­si va­dy­bi­nin­kams, pla­nuo­to­jams bei klien­tams svar­būs duo­me­nys rea­liu lai­ku.

Ši sis­te­ma tu­ri ir mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams skir­tas prog­ra­mė­les, to­dėl su­si­siek­ti su vai­ruo­to­ju ga­li­ma net jam ne­sant vil­ki­ke.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.