Nau­jas va­do­vas

Lietuvos Rytas - - 13 -

Nuo ki­tų me­tų pra­džios „INVL Tech­no­lo­gy“kont­ro­liuo­ja­mai Nor­ve­gi­jos bend­ro­vei „Nor­way Re­gis­ters De­velop­ment“bei jos val­do­mai įmo­nių gru­pei „NRD įmo­nės“va­do­vaus M.Glo­das (nuo­tr.).

Jis pa­keis nuo 2014 me­tų šias pa­rei­gas ėju­sį R.Žy­lių, tap­sian­tį „Re­gis­ters De­velop­ment“val­dy­bos na­riu.

M.Glo­das anks­čiau dir­bo IBM par­da­vi­mų va­do­vu Lie­tu­vo­je, vė­liau „Mic­ro­soft“, kur va­do­va­vo Lietuvos, Bal­ti­jos ša­lių, Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­no pa­da­li­niams.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.