Va­dok­liai

Lietuvos Rytas - - 20 -

Pa­ne­vė­žio ra­jo­no mies­te­ly­je už­si­lieps­no­jo gy­ve­na­ma­sis na­mas. Per gais­rą nu­de­gė ši­fe­rio sto­gas, me­di­nės konst­ruk­ci­jos ir per­dan­ga. Po gais­ra­vie­tę blaš­kė­si pus­am­žis šei­mi­nin­kas. Keis­tai be­siel­gian­tį vy­rą po­li­ci­nin­kai su­t­ram­dė pa­nau­do­ję elekt­ro­šo­ką.

Se­niū­nas sa­kė gir­dė­jęs svars­ty­mų, kad gal­būt vy­ras pats su­kė­lė gais­rą. Pas­ta­ruo­ju me­tu jis el­gė­si keis­tai, suk­da­vo ra­tus po Va­dok­lius, blaš­ky­da­vo­si pau­piu. Žmo­nės jam yra kvie­tę me­di­kus. Vy­ras ku­rį lai­ką pra­lei­do li­go­ni­nė­je, pas­kui bu­vo iš­leis­tas į na­mus.

Nak­tį į pir­ma­die­nį Ma­ri­jam­po­lė­je gais­ras ki­lo prieš 3 me­tus pa­sta­ty­ta­me so­cia­li­nių būs­tų pen­kia­aukš­ty­je. Pir­ma­me aukš­te lieps­no­jo vie­no kam­ba­rio bu­tas. Nuo­mi­nin­kas spė­jo iš jo iš­ei­ti į lau­ką.

Ug­nia­ge­siai iš na­mo iš­ve­dė 15 žmo­nių. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, gais­ras ki­lo dėl ne­at­sar­gaus rū­ky­mo. Nuo lieps­nų la­biau­siai nu­ken­tė­jo kam­ba­rys, iš­si­ly­dė plas­ti­ki­nės du­rys bei lan­gų rė­mai.

Sek­ma­die­nį ry­tą Ma­ri­jam­po­lės po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta apie Mo­ko­lų ir K.Do­ne­lai­čio gat­vių san­kir­to­je gu­lin­tį vy­rą.

Pa­rei­gū­nai va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je ra­do jiems ži­no­mo 54 me­tų ma­ri­jam­po­lie­čio la­vo­ną. Ant vy­ro vei­do bu­vo nu­broz­di­ni­mų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.