Pas­va­lys

Lietuvos Rytas - - 20 -

Šiukš­lių su­rin­ki­mu be­si­ver­čian­čios „Pas­va­lio ge­ro­vės“ko­lek­ty­vą ka­muo­ja krau­pi ne­ži­nia: ar ry­tą bend­ro­vės kie­me ras­tas leis­gy­vis 59 me­tų dar­bi­nin­kas, ku­rio gy­vy­bė už­ge­so ne­tru­kus, bu­vo nu­žu­dy­tas, ar mir­ti­nai su­si­žei­dė pats par­g­riu­vęs ne­ty­čia.

Kri­mi­na­lis­tams abe­jo­nių su­kė­lė pra­kirs­tas žmo­gaus pa­kau­šis ir vie­no­je ran­ko­je ap­tik­tos mė­ly­nės. Tai aiš­kin­sis eks­per­tai. Vy­riš­kis dir­bo pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku prie šiukš­lių ma­ši­nos.

Bend­ro­vė­je žmo­gus dar­ba­vo­si apie pus­me­tį, nu­si­skun­di­mų dėl jo dar­bo ne­bu­vo su­lauk­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.