Aly­tus

Lietuvos Rytas - - 20 -

Šven­ti­nis šur­mu­lys mies­to Ro­tu­šės aikš­tė­je šįmet tę­sis iki Tri­jų ka­ra­lių. Ša­lia pa­puoš­tos ža­lias­ka­rės bus pa­sta­ty­tas ku­po­las, jo vi­du­je vyks pa­sa­kų skai­ty­mai, ka­lė­di­nės dirb­tu­vė­lės, vik­to­ri­nos, fo­to­se­si­jos, su­si­ti­ki­mai su Ka­lė­dų Se­ne­liu ir spar­nuo­tų fra­zių lo­te­ri­ja, ku­rios lai­mė­to­jai bus ap­do­va­no­ti sim­bo­li­nė­mis do­va­no­mis.

Šal­to oro bai­min­tis ne­rei­kės, nes ku­po­lo vi­dus bus šil­do­mas, be to, lan­ky­to­jus or­ga­ni­za­to­riai vai­šins karš­ta ar­ba­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.