Ma­ri­jam­po­lė

Lietuvos Rytas - - 20 -

Vie­na­me R.Juk­ne­vi­čiaus gat­vės dau­gia­bu­čių gy­ve­nan­ti mo­te­ris nak­tį šau­kė­si pa­gal­bos, kai jos 35 me­tų vy­ras bu­te ap­si­py­lė ben­zi­nu ir pag­ra­si­no su­si­de­gin­siąs.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­riems šis vy­ras ži­no­mas dėl va­gys­čių ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, spė­jo už­bėg­ti ne­lai­mei už akių. At­vy­kę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai bu­tą pa­tik­ri­no du­jų ana­li­za­to­riu­mi ir iš­vė­di­no pa­tal­pą.

Vy­ras bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­nę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.