Su­tei­kė pi­lie­ty­bę

Lietuvos Rytas - - 3 -

At­si­žvel­gu­si į J.Oh­ma­no (nuo­tr.) nuo­pel­nus Lie­tu­vai, jo sėk­min­gą in­te­g­ra­ci­ją į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, reikš­min­gą in­dė­lį gar­si­nant Lie­tu­vos var­dą pa­sau­ly­je pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė šiam Šve­di­jos pi­lie­čiui iš­im­ties tvar­ka su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Dau­giau kaip 10 me­tų Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis vi­suo­me­ni­nin­kas, pub­li­cis­tas, re­ži­sie­rius J.Oh­ma­nas į šve­dų kal­bą iš­ver­tė 7 lie­tu­vių au­to­rių kny­gas, su­kū­rė ne vie­ną fil­mą mū­sų ša­lies is­to­ri­jos te­mo­mis. 2014 me­tais jis įkū­rė or­ga­ni­za­ci­ją „Mė­ly­na-gel­to­na“, ku­rios tiks­las – rink­ti pa­ra­mą Ukrai­nos ka­riams, nuo ka­ro nu­ken­tė­ju­sioms mo­kyk­loms.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.