Ser­ga­mu­mas di­dė­ja

Lietuvos Rytas - - 3 -

Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis di­dė­ja ket­vir­tą sa­vai­tę iš ei­lės. Lap­kri­čio 19–25 die­no­mis bend­ras ser­ga­mu­mo šio­mis li­go­mis ro­dik­lis bu­vo 71,1 at­ve­jo, ten­kan­čio 10 tūkst. gy­ven­to­jų. 2017 m. tuo pat me­tu ser­gan­čių­jų bu­vo pa­na­šiai – 68,6 at­ve­jo.

Ma­žiau­sias ser­ga­mu­mo mi­nė­to­mis li­go­mis ro­dik­lis pra­ėju­sią sa­vai­tę re­gist­ruo­tas Ute­nos ap­skri­ty­je, di­džiau­sias – Kau­no.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.