Įta­ri­mai šni­pi­nė­ji­mu

Lietuvos Rytas - - 8 -

Aukš­tas Pran­cū­zi­jos pa­rei­gū­nas, dir­ban­tis Se­na­te – aukš­tuo­siuo­se ša­lies par­la­men­to rū­muo­se, su­lai­ky­tas jį įta­riant šni­pi­nė­ji­mu Šiau­rės Ko­rė­jai.

B.Quen­ne­dey su­lai­ky­tas pa­gal kal­ti­ni­mus rin­kus ir tei­kus in­for­ma­ci­ją už­sie­nio vals­ty­bei.

Jis ap­klau­sia­mas Cent­ri­nės vi­daus žval­gy­bos di­rek­ci­jos pa­rei­gū­nų. B.Quen­ne­dey na­muo­se Pa­ry­žiu­je ir jo tė­vų na­muo­se Di­žo­ne at­lik­tos kra­tos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.