Su­grį­žo į gim­ti­nę

Lietuvos Rytas - - 8 -

Bri­tas dok­to­ran­tū­ros stu­den­tas, dėl kal­ti­ni­mų šni­pi­nė­ji­mu Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se (JAE) nu­teis­tas ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos, o vė­liau iš­lais­vin­tas, su­tei­kus jam ma­lo­nę va­kar grį­žo į Lon­do­ną.

31-erių Da­ra­mo uni­ver­si­te­to stu­den­tas M.He­dge­sas (nuo­tr.) bu­vo su­lai­ky­tas ge­gu­žės 5 die­ną. Dok­to­ran­tas jam pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no ir tei­gė, kad tuo me­tu, kai bu­vo su­im­tas, at­li­ko moks­li­nį ti­ria­mą­jį dar­bą. Jis ty­ri­nė­jo Ara­bų pa­va­sa­rio po­vei­kį JAE už­sie­nio po­li­ti­kai ir sau­gu­mo stra­te­gi­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.