Ne­su­val­do sti­chi­jos

Lietuvos Rytas - - 8 -

Aust­ra­li­jos ug­nia­ge­siai ne­ga­li su­val­dy­ti di­de­lio gais­ro Kvyns­lan­do vals­ti­jo­je ša­lies ry­tuo­se. Cent­ri­nė­je re­gio­no da­ly­je ug­nis su­nai­ki­no 35 gy­ve­na­muo­sius na­mus ir nau­din­gus že­mės ūkio plo­tus, ku­rie ap­ima daug­maž 17 tūks­tan­čių hek­ta­rų. Eva­kuo­ta dau­giau kaip 800 žmo­nių.

Nu­ken­tė­ju­sių ra­jo­nų gy­ven­to­jams ati­da­ry­ti prie­globs­čio cent­rai. Su ug­ni­mi ko­vo­ja dau­giau kaip 300 ug­nia­ge­sių ir spe­cia­lio­ji tech­ni­ka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.