Su­lai­kė už korup­ci­ją

Lietuvos Rytas - - 8 -

Len­ki­jos Cent­ri­nis an­ti­korup­ci­jos biu­ras (CAB) su­lai­kė bu­vu­sį ša­lies Fi­nan­sų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos va­do­vą M.Chr­za­now­skį, ku­ris pa­si­trau­kė iš šio pos­to ki­lus korup­ci­jos skan­da­lui.

Jis bus pri­sta­ty­tas į Ka­to­vi­cių pro­ku­ra­tū­rą, kur iš­girs kal­ti­ni­mus korup­ci­ja.

Skan­da­las Fi­nan­sų prie­žiū­ros ko­mi­si­jo­je ki­lo, kai laik­raš­tis „Ga­ze­ta Wy­borc­za“iš­spaus­di­no straips­nį, ku­ria­me stam­bus len­kų vers­li­nin­kas mi­li­jar­die­rius L.Czar­nec­kis ap­kal­ti­no M.Chr­za­now­skį rei­ka­la­vus ky­šio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.