Da­nai ren­ka­si Kau­ną

Lietuvos Rytas - - 11 -

Da­ni­jos bend­ro­vė NKT, vie­na pir­mau­jan­čių pa­sau­ly­je elekt­ros ka­be­lių ga­min­to­jų, ir bend­ro­vės re­mia­mas ino­va­ci­jų cent­ras THINKT nu­spren­dė Kau­ne su­bur­ti skait­me­ni­nių pro­jek­tų plė­to­ji­mo ko­man­dą.

Ji bend­ra­dar­biaus su THINKT cen­t­ru Ber­ly­ne ir kar­tu plė­tos nau­jus pro­jek­tus ener­ge­ti­kos pra­mo­nei.

Nu­ma­to­ma, kad nau­ją ko­man- dą po dve­jų tre­jų me­tų su­da­rys apie 30 spe­cia­lis­tų. lis Lie­tu­vos rin­ko­je spa­lį su­da­rė 25,5 proc. ir bu­vo 2,4 proc. ma­žes­nė nei prieš me­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.