At­vyks čem­pio­nas

Lietuvos Rytas - - 12 -

Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lio“ko­man­do­je – aukš­ta­ūgių ro­ki­ruo­tė: ame­ri­kie­tį Mi­cha­e­lą Mor­ri­so­ną kei­čia Ži­ga Di­me­cas (nuo­tr.).

Slo­vė­ni­jos rink­ti­nės na­rys at­vyks šeš­ta­die­nį ir kar­tu su ko­man­dos drau­gais spor­tuos sto­vyk­lo­je Dru­ski­nin­kuo­se. Nau­jo­kas už­ims leng­vo­jo kraš­to puo­lė­jo po­zi­ci­ją, o M.Mor­ri­so­nas bus pas­ko­lin­tas ki­tai eki­pai.

29 me­tų 206 cm ūgio M.Mor­ri­so­nas LKL pir­me­ny­bė­se per 22 min. įmes­da­vo 10,7 taš­ko, at­ko­vo­da­vo 5,5 ka­muo­lio.

25 me­tų 211 cm ūgio Ž.Di­me­cas per­nai su Slo­vė­ni­jos rink­ti­ne ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nu. Cent­ras per 9 min. įmes­da­vo 2,1 taš­ko ir su­grieb­da­vo po 2 ka­muo­lius.

Šį se­zo­ną Ž.Di­me­cas bu­vo pa­si­ra­šęs trum­pa­lai­kę su­tar­tį su Bai­roi­to „Me­di“ko­man­da, o prieš tai tre­jus me­tus žai­dė No­vo Mes­to „Kr­ka“.

Šį mė­ne­sį „Liet­ka­be­ly­je“įvy­ko dau­gy­bė per­mai­nų – anks­čiau ko­man­dą pa­li­ko tre­ne­ris Gin­ta­ras Ka­džiu­lis, žai­dė­jai Er­ne­stas Ežer­skis, Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius ir Do­mi­ni­kas Mav­ra. Va­kar pra­neš­ta, kad pust­re­čių me­tų tre­ne­riu-skau­tu dir­bęs Al­gi­man­tas Bru­žas ke­lia­si į Kau­no „Žal­gi­rį“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.