Kvie­ti­mas ASVEL

Lietuvos Rytas - - 12 -

Tel Avi­ve po­sė­džia­vu­si Eu­ro­ly­gos va­do­vy­bė pa­tvir­ti­no, kad į nuo ki­to se­zo­no ple­čia­mą Eu­ro­ly­gą kvie­čia­mas Vi­ler­ba­no ASVEL klu­bas.

Pran­cū­zo krep­ši­nin­ko To­ny Par­ke­rio val­do­ma­me klu­be šį se­zo­ną rung­ty­niau­ja Man­tas Kal­nie­tis. ASVEL įvyk­dė Eu­ro­ly­gos rei­ka­la­vi­mus ir ga­vo dvie­jų se­zo­nų li­cen­ci­ją.

To­kia pa­ti pri­vi­le­gi­ja anks­čiau su­teik­ta Miun­che­no „Ba­y­ern“klu­bui, ku­ris ir šį se­zo­ną žai­džia stip­riau­sio­je Eu­ro­pos ly­go­je.

Var­žy­bų sis­te­ma iš­liks to­kia pa­ti, tad Kau­no „Žal­gi­riui“ir vi­soms ki­toms ko­man­doms re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne teks žais­ti ket­ve­rio­mis rung­ty­nė­mis dau­giau – 34.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.