Svars­to ne­su­si­tik­ti

Lietuvos Rytas - - 9 -

JAV pre­zi­den­tas D.Trum­pas tei­gė ga­lįs at­šauk­ti pla­nuo­ja­mą su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos va­do­vu V.Pu­ti­nu dėl Mask­vos ir Ki­je­vo konf­ron­ta­ci­jos Ker­čės są­siau­ry­je.

D.Trum­pas dien­raš­čiui „The Was­hing­ton Post“sa­kė lau­kian­tis iš­sa­mios ata­skai­tos apie sek­ma­die­nį įvy­ku­sį in­ci­den­tą, kai Ru­si- ja ap­šau­dė ir su­lai­kė tris Ukrai­nos lai­vus.

Pla­nuo­ta, kad JAV ir Ru­si­jos va­do­vai su­si­tiks penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Bue­nos Ai­rė­se vyk­sian­čio G20 vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo už­ku­li­siuo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.