Ali­na gais­rai

Lietuvos Rytas - - 9 -

Di­džiu­liai gais­rai gra­si­na žmo­nėms jau ir ki­ta­me pus­ru­tu­ly­je: tūks­tan­čiai aust­ra­lų pri­vers­ti pa­lik­ti sa­vo na­mus dėl ša­lies šiau- rės ry­tuo­se siau­čian­čių krū­my­nų gais­rų.

Kvyns­lan­do vals­ti­ją pa­sta­ruo­ju me­tu ali­no di­džiu­lė kait­ra – tem­pe­ra­tū­ra ki­lo iki 38,9 laips­nio karš­čio. O da­bar vi­so­je vals­ti­jo­je įsi­žie­bė 130 gais­ro ži­di­nių, jie spar­čiai ple­čia­si dėl sau­sos žo­lės ir stipraus vė­jo.

Skir­tin­gos ša­lies da­lys su­si­du­ria su skir­tin­go­mis sti­chi­jo­mis: an­tai pie­tuo­se iš­kri­to 106 mm lie­taus – mė­ne­sio nor­ma.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.