Pa­kei­tė bend­ra­žy­gis

Lietuvos Rytas - - 6 -

Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je prie­sai­ką su­lau­žiu­sį ir man­da­to at­si­sa­kiu­sį Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos at­sto­vą V.Ti­to­vą pa­kei­tė jo par­ti­jos bend­ra­žy­gis J.Šerš­nio­vas. Jis pri­klau­so vi­suo­me­ni­niam rin­ki­mų­ko­mi­te­tui„Ti­to­vir­tei­sin­gu­mas“. rias po­li­ti­nių par­ti­jų na­riais ga­lė­tų bū­ti še­šio­lik­me­čiai Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir mū­sų ša­ly­je nuo­lat gy­ve­nan­tys ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­čiai.

Šiuo me­tu par­ti­jų na­riais lei­džia­ma tap­ti as­me­nims, su­lau­ku­siems 18 me­tų. ap­ga­di­no ki­tą au­to­mo­bi­lį. Jo krau­jy­je bu­vo nu­sta­ty­ta 2,14 pro­mi­lės al­ko­ho­lio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.