Ati­da­ry­tas kon­su­la­tas

Lietuvos Rytas - - 6 -

Švei­ca­ri­jos mies­te Že­ne­vo­je ofi­cia­liai ati­da­ry­tas Lie­tu­vos kon­su­la­tas. Jis įkur­tas Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės prie Jung­ti­nių Tau­tų ir ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­tal­po­se. Kon­su­la­tui

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.