Kal­ti­na korup­ci­ja

Lietuvos Rytas - - 9 -

Len­ki­jos teis­mas pa­tei­kė kal­ti­ni­mus korup­ci­ja bu­vu­siam ša­lies Fi­nan­sų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos va­do­vui M.Chr­za­now­skiui (nuo­tr.) ir lei­do jį su­im­ti dviem mė­ne­siams.

Korup­ci­jos skan­da­las ki­lo po to, kai len­kų mi­li­jar­die­rius L.Czar­nec­kis ap­kal­ti­no M.Chr­za­now­skį rei­ka­la­vus ky­šio.

Bu­vo kal­ba­ma apie 40 mln. zlo­tų (9,3 mln. eu­rų) ky­šį mai­nais už ko­mi­si­jos va­do­vo pa­lan­ku­mą restruk­tū­ri­zuo­jant L.Czar­nec­kiui pri­klau­san­tį ban­ką.

Vers­li­nin­kas vie­šai bu­vo pas­kel­bęs jų po­kal­bio įra­šą. Grei­tai po to M.Chr­za­now­skis at­si­sta­ty­di­no, nors tvir­ti­no, kad vi­si kal­ti­ni­mai me­la­gin­gi.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.