Pa­ėmė įkai­tais

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ita­li­jos pa­rei­gū­nai va­kar su­lai­kė 28 me­tų vy­rą, ku­ris įkai­tais Fiu­džio mies­to mo­kyk­lo­je bu­vo pa­ėmęs dau­giau kaip 20 žmo­nių.

Po­li­ci­jai pa­vy­ko neut­ra­li­zuo­ti vy­rą, vė­liau jis bu­vo nu­ga­ben­tas į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.

Per in­ci­den­tą nes­mar­kiai nu­ken­tė­jo ke­tu­ri žmo­nės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.