Pri­pa­ži­no me­la­vęs

Lietuvos Rytas - - 9 -

Bu­vęs JAV pre­zi­den­to D.Trum­po ad­vo­ka­tas M.Co­he­nas teis­me pri­pa­ži­no me­la­vęs Kon­g­re­sui.

Jis da­vė ne­tei­sin­gus pa­ro­dy­mus dėl pla­nų Mask­vo­je sta­ty­ti dan­go­rai­žį „Trump To­wer“.

JAV Se­na­to Žval­gy­bos ko­mi­te­tui jis taip pat sa­kė, kad de­ry­bos bai­gė­si 2016 me­tų sau­sį, bet jos tru­ko iki tų pa­čių me­tų bir­že­lio.

Po bu­vu­sio ad­vo­ka­to pri­si­pa­ži­ni­mo D.Trum­pas pa­reiš­kė, kad jis me­luo­ja siek­da­mas gau­ti ma­žes­nę baus­mę.

Rug­pjū­tį M.Co­he­nas taip pat pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę dėl fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų dir­bant D.Trum­po rin­ki­mų šta­be.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.