Pa­keis iš­ka­bą

Lietuvos Rytas - - 10 -

Tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vei „Te­le2“pri­klau­san­tis Te­le­fo­nų prie­žiū­ros cent­ras kei­čia pa­va­di­ni­mą ir tam­pa „Smart Mas­ter“.

Tei­gia­ma, kad cent­ro pa­slau­go­mis ga­lės nau­do­tis ne tik „Te­le2“, bet ir ki­tų ope­ra­to­rių klien­tai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.