Dir­ba už­sie­nie­čiams

Lietuvos Rytas - - 10 -

Per šiuos me­tus sos­ti­nė­je vei­kian­čio­se už­sie­nio ka­pi­ta­lo bend­ro­vė­se dir­ban­čių žmo­nių skai­čius pa­di­dė­jo 3 tūks­tan­čiais ir spa­lio pa­bai­go­je vir­ši­jo 100 tūkst.

Tai su­da­ro apie treč­da­lį vi­sų dir­ban­čių­jų Vil­niaus mies­te.

Vil­niu­je­už­sie­nio ka­pi­ta­lo­bend­ro­vė­se pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo 97,5 tūkst. dar­buo­to­jų. Pa­na­šus au­gi­mas fik­suo­tas ir už­per­nai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.