At­lei­do cent­rą

Lietuvos Rytas - - 12 -

Ame­ri­kie­čio aukš­ta­ūgio Wa­ver­ly Aus­ti­no (nuo­tr.) ka­rje­ra Lie­tu­vo­je baig­ta.

Aly­taus „Dzū­ki­ja“va­kar abi­pu­siu su­ta­ri­mu nu­trau­kė su­tar­tį su 28 me­tų 212 cm ūgio cen­t­ru, ku­ris at­vy­ko rug­pjū­čio pa­bai­go­je.

Ame­ri­kie­tis LKL čem­pio­na­te žai­dė 12 rung­ty­nių, per jas rin­ko po 7 taš­kus ir 4,8 at­ko­vo­to ka­muo­lio.

W.Aus­ti­nas pra­ėju­sį se­zo­ną trum­pai žai­dė Če­ki­jos čem­pio­nų klu­be Nim­bur­ko ČEZ, o pas­kui rung­ty­nia­vo Pran­cū­zi­jos ant­ro­jo­je ly­go­je Nan­to ko­man­do­je. kon­sul­tuo­tis su me­di­kais.

Ni­ge­ri­jos krep­ši­nin­ko tei­gi­mu, į aikš­tę jis tu­rė­tų grįž­ti maž­daug po tri­jų sa­vai­čių.

„Pie­no žvaigž­džių“tre­ne­ris Ge­di­mi­nas Pet­raus­kas vi­lia­si, kad su­grį­ži­mas įvyks anks­čiau.

„JAV jam už­dė­tas įtva­ras, o grį­žęs jis tęs re­abi­li­ta­ci­ją“, – lkl. lt sa­kė G.Pet­raus­kas.

E.Omog­bo pė­dos trau­mą pa­ty­rė lap­kri­čio 18 d. per rung­ty­nes su Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­liu“, ku­rios pra­lai­mė­tos 63:94.

Po sa­vai­tės be sa­vo ly­de­rio „Pie­no žvaigž­dės“68:109 ne­pri­ly­go Kau­no „Žal­gi­riui“.

23 me­tų 203 cm ūgio puo­lė­jas šį se­zo­ną ren­ka po 14,1 taš­ko (1 vie­ta ly­go­je) ir 5,9 at­ko­vo­to ka­muo­lio (4 vie­ta ly­go­je). Pa­gal nau­din­gu­mą – 17,4 ba­lo – jis ly­go­je yra ant­ras.

„Išim­ki­te bet ku­rios ko­man­dos nau­din­giau­sią ir re­zul­ta­ty­viau­sią žai­dė­ją, ir tai bus di­de­lė ne­tek­tis, – sa­kė G.Pet­raus­kas. – O mums trūks­ta ir trau­muo­to Iva­ro Žvy­gu­ro.“

Lat­vis dėl šir­dies bė­dų ne­žai­džia jau mė­ne­sį, šį se­zo­ną jis ren­ka po 8,4 taš­ko.

„Pie­no žvaigž­dės“kol kas lie­ka su 9 svei­kais žai­dė­jais, tarp jų – 17-me­tis Re­das Venc­lo­vas, žai­džian­tis tik epi­zo­diš­kai. Ko­man­da nuo se­zo­no pra­džios ieš­ko aukš­ta­ūgio. na sau­sa­kim­ša ir ne­svar­bu, ge­rai ar blo­gai žai­džia ko­man­da. Ko­man­dos aist­ruo­liai pa­lai­ko kiek­vie­na­me ma­če. Nė­ra nie­ko ge­riau, nei rung­ty­niau­ti pil­no­je are­no­je“, – pa­ra­šė D.Sutto­nas.

Šį se­zo­ną LKL čem­pio­na­te sos­ti­nės klu­bas yra ge­riau­siai lan­ko­mas ša­ly­je: sa­vo aikš­tė­je vi­du­ti­niš­kai su­lau­kia po 3450 žiū­ro­vų.

Tuo me­tu „Do­lo­mi­ti Ener­gia“rung­ty­nes pra­ėju­sį se­zo­ną Eu­ro­pos tau­rės var­žy­bo­se ste­bė­jo tik 1662 sir­ga­liai.

196 cm ūgio krep­ši­nin­kas šį se­zo­ną LKL čem­pio­na­te ren­ka po 13 taš­kų ir at­ko­vo­ja po 5,7 ka­muo­lio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.