Gre­sia bank­ro­tas

Lietuvos Rytas - - 12 -

Vie­nas ge­riau­sių pa­sta­ro­jo de­šimt­me­čio Vo­kie­ti­jos klu­bų Bam­ber­go „Bro­se“at­si­dū­rė ant bank­ro­to ri­bos.

Šiam klu­bui at­sto­vau­ja ir dvi­de­šimt­me­tis Lie­tu­vos ta­len­tas Ar­nol­das Kul­bo­ka, o spor­to di­rek­to­riu­mi dir­ba Gi­nas Rut­kaus­kas. Be to, tre­ne­rio pa­rei­gas klu­be ei­na lat­vis Ai­na­ras Ba­gat­skis.

Eu­ro­ly­go­je anks­čiau ko­vo­jęs „Bro­se“klu­bas tu­ri di­de­lių fi­nan­si­nių bė­dų ir dėl to at­lei­do sa­vo pre­zi­den­tą Rol­fą Be­y­e­rį. Ofi­cia­liai pra­neš­ta, jog tai at­si­ti­ko to­dėl, kad klu­bas su­si­du­ria su fi­nan­si­niu ne­sta­bi­lu­mu.

Klu­bas pra­ne­šė, kad nuo bank­ro­to jį iš­gel­bė­ti ga­lė­tų tik pag­rin­di­nio rė­mė­jo „Bro­se Group“pi­ni­gi­nė pa­ra­ma.

Ši kom­pa­ni­ja ga­mi­na au­to­mo­bi­lių de­ta­les, o jos pa­sau­li­nė apy­var­ta 2016 me­tais vir­ši­jo 6 mlrd. eu­rų.

Dar­nė­ra­ži­nių,ka­deki­po­skrep­ši­nin­kai ne­bū­tų ga­vę al­gų ir bū­tų pra­dė­ję strei­kuo­ti.

Bam­ber­go eki­pa žai­džia FIBA Čem­pio­nų ly­gos C gru­pė­je kar­tu su Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­liu“.

Pir­ma­ja­me ra­te ji iš­ko­vo­jo 4 per­ga­les ir pa­ty­rė 3 pra­lai­mė­ji­mus. Vo­kie­ti­jos pir­me­ny­bė­se su 6 per­ga­lė­mis ir 2 pra­lai­mė­ji­mais „Bro­se“da­li­ja­si tre­čią­ja vie­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.