Ne­pa­žįs­ta skai­čių?

Lietuvos Rytas - - 12 -

Vil­niaus „Ry­to“eki­pos vie­nas ly­de­rių Do­mi­nique’as Sutto­nas pa­si­gen­da so­li­des­nio ko­man­dos pa­lai­ky­mo Lie­tu­vos sos­ti­nė­je.

32-ejų ame­ri­kie­tis ins­tag­ra­me pa­si­guo­dė, kad il­gi­si Ita­li­jos, kur pra­ėju­sį se­zo­ną at­sto­va­vo Tren­to „Do­lo­mi­ti Ener­gia“eki­pai.

„Kaip aš pa­si­il­gau žais­ti Ita­li­jo­je. Kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se are-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.