Pa­ne­vė­žys

Lietuvos Rytas - - 28 -

Ne­di­de­lė­je, ra­mio­je Ge­gu­tės gat­vė­je ne­to­li Šv. ap­aš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios 65 me­tų pa­ne­vė­žie­čio pa­ty­ko­jo du plė­ši­kai. Pri­puo­lęs iš nu­ga­ros pu­sės vie­nas jų su­grie­bė pra­ei­vį už kak­lo ir ėmė suk­ti gal­vą. Iš stip­rių gniauž­tų vy­riš­kis iš­si­va­duo­ti ne­įs­ten­gė.

Iškraus­tę ki­še­nes nu­si­kal­tė­liai at­ėmė 90 eu­rų ir din­go. Po­li­ci­jai įta­ria­mų­jų ne­pa­vy­ko su­lai­ky­ti.

Į Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nę bu­vo at­vež- as per ava­ri­ją su­žeis­tas 23 me­tų jau­nuo­lis. Į Klai­pė­dos ir Kos­mo­nau­tų gat­vių san­kry­žą de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui įžen­gu­sį ne­lai­mė­lį kliu­dė 21 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­ma ma­ši­na. Vai­ruo­to­jui de­gė ža­lias švie­so­fo­ro sig­na­las.

Au­to­mo­bi­lio kliu­dy­tam pės­čia­jam lū­žo ko­ja. Į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį jis pri­pū­tė 2,09 pro­mi­lės.

Ma­ža to, pės­čia­sis yra dal­to­ni­kas – ne­ski­ria spal­vų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.