Ne­rin­ga

Lietuvos Rytas - - 28 -

Kur­šių ne­ri­jos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Mu­zie­jų ku­ria­me kar­tu: ką mes ra­dom čia at­vy­kę“. Eks­po­na­tus jai su­ne­šė esa­mi ir bu­vę Ne­rin­gos gy­ve­to­jai. Tai as­me­ni­nes ar šei­mos gy­ve­ni­mo is­to­ri­jas iliust­ruo­jan­tys daik­tai, me­nan­tys kū­ri­mą­si Kur­šių ne­ri­jo­je po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro.

Tarp eks­po­na­tų – ir se­nų­jų gy­ven­to­jų kur­ši­nin­kų nau­do­ti daik­tai, ir šei­mų re­lik­vi­jos, at­si­ga­ben­tos į nau­juo­sius na­mus tarp jū­ros ir ma­rių iš ki­tų Lie­tu­vos vie­tų. Tai jau tre­čio­ji pa­ro­da, ku­riai eks­po­na­tus su­ren­ka Kur­šių ne­ri­jos bend­ruo­me­nė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.