Pa­tei­kė kal­ti­ni­mus

Lietuvos Rytas - - 11 -

Ru­si­jos pro­ku­ra­tū­ra pa­tei­kė kal­ti­ni­mus 24 Ukrai­nos jū­rei­viams. Jie kal­ti­na­mi ne­le­ga­liu sie­nos kir­ti­mu.

Jū­ri­nin­kai kar­do­ma­ja­me ka­li­ni­me liks ma­žiau­siai 2 mė­ne­sius.

Ukrai­nos pre­zi­den­tas P.Po­ro­šen­ka pa­rei­ka­la­vo iš Ru­si­jos vy­riau­sy­bės in­for­muo­ti apie tai, kur yra jū­ri­nin­kai ir ko­kia jų būk­lė.

Be to, Mask­va esą tu­ri vie­na­reikš­miš­kai tei­siš­kai pa­grįs­ti jų su­lai­ky­mą.

Prieš sa­vai­tę Ru­si­jos pa­sie­nio ap­sau­gos pa­rei­gū­nai Ker­čės są­siau­ry­je su­lai­kė tris Ukrai­nos lai­vus. Ki­je­vas po to di­de­lė­je ša­lies da­ly­je 30 die­nų pas­kel­bė ka­ro pa­dė­tį. In­ci­den­tas su­kė­lė di­de­lį tarp­tau­ti­nį su­si­rū­pi­ni­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.