Ke­liaus į Ukrai­ną

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė penk­ta­die­nį vyks į Ki­je­vą, kur ap­tars ga­li­my­bes, kaip pa­dė­ti Ru­si­jos ag­re­si­ją pa­ti­rian­čiai Ukrai­nai.

Šiuo me­tu Lie­tu­va tei­kia pa­ra­mą Ukrai­nai gink­luo­te, ka­ri­niais mo­ky­mais, pri­ima į re­abi­li­ta­ci­ją su­žeis­tus šios ša­lies ka­rius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.