Nu­spren­dė nu­si­leis­ti

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pran­cū­zi­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas E.Phi­lip­pe’as pas­kel­bė, jog ša­lies vy­riau­sy­bė 6 mė­ne­siams ati­de­da ak­ci­zo de­ga­lams di­di­ni­mą.

Vy­riau­sy­bės pla­nas di­din­ti de­ga­lų ap­mo­kes­ti­ni­mą pas­ka­ti­no ke­lias sa­vai­tes trun­kan­čius pro­tes­tus, vir­tu­sius riau­šė­mis.

E.Phi­lip­pe’as tvir­ti­no, kad žmo­nių pyk­tis tu­ri bū­ti iš­girs­tas ir kad prie­mo­nės ne­bus įves­tos tol, kol ne­bus su­reng­tos tin­ka­mos dis­ku­si­jos su la­biau­siai nau­jų­jų inst­ru­men­tų pa­veik­tais as­me­ni­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.