Įta­kin­giau­sios mo­te­rys

Lietuvos Rytas - - 8 -

JAV žur­na­las „For­bes“jau aš­tun­tą kar­tą iš ei­lės Vo­kie­ti­jos kanc­le­rę A.Mer­kel pas­kel­bė įta­kin­giau­sia pa­sau­lio mo­te­ri­mi.

Ant­ra są­ra­še – Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nist­rė pir­mi­nin­kė Th.May, tre­čia – Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do va­do­vė Ch.La­gar­de, to­liau – au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jos „Ge­ne­ral Mo­tors“va­do­vė M.Bar­ra ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų fi­nan­sų mil­ži­nės „Fi­de­li­ty“bo­sė A.John­son.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tei šia­me są­ra­še skir­ta 63-io­ji vie­ta.

Įta­kin­giau­sių mo­te­rų są­ra­šą „For­bes“su­da­ri­nė­ja nuo 2004 me­tų. Jį su­da­ro po­li­ti­kės, vers­li­nin­kės, tech­no­lo­gi­jų, ži­nias­klai­dos ir pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.