Pa­li­ko įkū­rė­jas

Lietuvos Rytas - - 8 -

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės po­pu­lis­tas N.Fa­ra­ge’as (nuo­tr.) pas­kel­bė apie sa­vo pa­si­trau­ki­mą iš eu­ros­kep­tiš­kos Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ne­pri­klau­so­my­bės par­ti­jos (UKIP).

Eu­ro­par­la­men­ta­ras pas­kel­bė, kad UKIP ne­bė­ra „Brexit“par­ti­ja, ku­ri sku­biai rei­ka­lin­ga ša­liai.

54-erių N.Fa­ra­ge’as bu­vo vie­nas par­ti­jos įkū­rė­jų 1993 m. ir ke­le­rius me­tus jai va­do­va­vo.

Po­li­ti­kas bu­vo vie­nas pag­rin­di­nių „Brexit“re­fe­ren­du­mo or­ga­ni­za­to­rių. Nuo 2016 m., kai N.Fa­ra­ge’as pa­si­trau­kė iš pir­mi­nin­ko pa­rei­gų, par­ti­ją iš­ti­ko kri­zė.

2017 m. rin­ki­muo­se UKIP ne­te­ko vie­nin­te­lio man­da­to Par­la­men­te. Par­ti­ja su­silp­nė­jo ir ki­lus chao­sui dėl va­do­vy­bės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.