Lie­ka Aly­tu­je

Lietuvos Rytas - - 13 -

Aly­taus „Dzū­ki­ja“ne­pa­te­ko į Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės aš­tunt­fi­na­lį, ta­čiau su­lau­kė ge­ros ži­nios dėl Ste­po­no Babraus­ko.

Aly­taus klu­bas pa­tvir­ti­no, kad 34-erių 197 cm ūgio S.Babraus­kas žais iki se­zo­no pa­bai­gos.

„Tai pui­kios nau­jie­nos, nes jis – ge­ras žai­dė­jas, ga­lin­tis duo­ti pa­ta­ri­mų ko­man­dos drau­gams, – lkl. lt sa­kė „Dzū­ki­jos“tre­ne­ris And­re­jus Ur­le­pas. – Jis taps la­bai svar­bia mū­sų ko­man­dos da­li­mi.“

Bu­vo kal­bų, kad krep­ši­nin­kas do­mi­na ne vie­ną LKL klu­bą ir ga­li ti­kė­tis pel­nin­ges­nės su­tar­ties, ta­čiau S.Babraus­kas vis dėl­to pa­si­rin­ko Aly­tų.

Be Aly­taus mies­to pa­ra­mos šie­met li­ku­sią „Dzū­ki­ją“ne­se­niai pa­li­ko ame­ri­kie­tis Wa­ver­ly Aus­ti­nas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.