Per­brai­žys sie­nas

Lietuvos Rytas - - 10 -

Ru­si­jos kons­ti­tu­ci­nis teis­mas nu­ta­rė, kad prieš­ta­rin­gas su­si­ta­ri­mas, ku­riuo In­gu­ši­jos ir Če­čė­ni­jos fe­de­ra­ci­nės res­pub­li­kos įsi­pa­rei­go­jo per­brai­žy­ti sa­vo sie­ną, yra tei­sė­tas.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad toks žings­nis pa­di­dins įtam­pą sta­bi­lu­mu ir taip ne­pa­si­žy­min­čia­me Kau­ka­zo re­gio­ne.

Dau­giau­sia mu­sul­mo­niš­ko­je In­gu­ši­jo­je spa­lio mė­ne­sį tūks­tan­čiai žmo­nių pro­tes­ta­vo prieš jos il­ga­me­čio ly­de­rio spren­di­mą pa­lai­ky­ti Krem­liaus re­mia­mą su­si­ta­ri­mą dėl sie­nos su Če­čė­ni­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.