Pla­čiau at­vers du­ris

Lietuvos Rytas - - 19 -

Spar­čiai senstan­ti Ja­po­ni­ja įsi­leis į ša­lį dau­giau dar­bo imig­ran­tų.

At­kak­liai prie­ši­nan­tis opo­zi­ci­jai aukš­tie­ji par­la­men­to rū­mai tu­rė­tų ga­lu­ti­nai pri­tar­ti imig­ra­ci­jos kont­ro­lės įsta­ty­mo re­for­mai. Nau­dos iš to tu­rė­tų 14 sri­čių, ku­rios ypač jau­čia dar­bo jė­gos sty­gių.

Tai, be ki­ta ko, yra sta­ty­bų ir že­mės ūkio, gast­ro­no­mi­jos bei se­ne­lių prie­žiū­ros sek­to­riai.

Vy­riau­sy­bė no­rė­tų, kad ba­lan­dį įsi­ga­lio­jus re­for­mai pir­mai­siais me­tais at­vyk­tų 47,5 tūkst. dar­bo imig­ran­tų, ku­rie tu­rė­tų tei­sę ri­bo­tą lai­ką bū­ti ša­ly­je.

Per vė­les­nius pen­ke­rius me­tus jų skai­čius iš­aug­tų iki 345 tūkst.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.