Žu­vo per api­plė­ši­mą

Lietuvos Rytas - - 19 -

Ma­žiau­siai 12 žmo­nių žu­vo per su­si­šau­dy­mą, ki­lu­sį mė­gi­nant api­plėš­ti ban­ko sky­rių Bra­zi­li­jos šiau­rės ry­tuo­se. In­ci­den­tas įvy­ko nak­tį į penk­ta­die­nį Se­a­ros vals­ti­jos Mi­la­g­re­so mies­te. Gru­pė gink­luo­tų nu­si­kal­tė­lių pa­ėmė įkai­tais ke­lis vie­tos gy­ven­to­jus ir pa­trau­kė plėš­ti ban­ko.

Netru­kus ki­lo su­si­šau­dy­mas su po­li­ci­ja. Jis, pa­sak ma­čiu­sių­jų, tru­ko apie 20 mi­nu­čių. Gau­to­mis ži­nio­mis, nuo šau­ti­nių žaiz­dų mi­rė 12 žmo­nių.

Žu­vu­sių­jų ta­pa­ty­bė dar ne­nu­sta­ty­ta, tarp jų – du vai­kai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.