Ne­rin­ga

Lietuvos Rytas - - 28 -

Tre­čia­die­nį Ni­do­je įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lė (nuo­tr.) – pir­mo­ji iš ke­tu­rių Ne­rin­go­je. Va­kar eg­lė bu­vo įžieb­ta Juod­kran­tė­je, šian­dien nu­švis Prei­los ir Per­val­kos eg­lu­tės.

Vi­si ku­ror­to mies­te­liai pa­si­puo­šė tra­di­ciš­kai – lem­pu­čių gir­lian­dos pri­me­na šio kraš­to sim­bo­lius: ku­rė­nų, jach­tų kon­tū­rus, vėtrun­ges, brie­džius, bal­tų žen­klus. Kur­šių ma­rių kran­ti­nė­je sto­vin­ti Ni­dos eg­lė ap­sup­ta švy­tin­čių brie­džių, po­ra de­šim­čių brie­džių įsi­kū­rė ir prie Juod­kran­tės eg­lės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.