Per­so­di­no inks­tą

Lietuvos Rytas - - 3 -

Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­ko­se at­lik­ta 100-oji inks­to trans­plan­ta­ci­ja vai­kui.

Ma­žo­ji pa­ci­en­tė, ku­riai dar nau­ja­gi­mys­tės lai­ko­tar­piu bu­vo dia­g­no­zuo­tas sun­kus inks­tų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mas, vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą iki trans­plan­ta­ci­jos bu­vo vai­kų nef­ro­lo­gų aki­ra­ty­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.