Vėl sieks tap­ti me­ru

Lietuvos Rytas - - 4 -

Kau­no me­ras 61-erių V.Ma­ti­jo­šai­tis ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se sieks bū­ti per­rink­tas ant­ra­jai ka­den­ci­jai. V.Ma­ti­jo­šai­tis taip pat bus pir­mas šiuo me­tu Kau­ną val­dan­čio ju­dė­ji­mo „Vie­nin­gas Kau­nas“, ku­ris da­ly­vaus rin­ki­muo­se į mies­to ta­ry­bą, są­ra­še. Šia­me są­ra­še – aka­de­mi­kai, vi­suo­me­ni­nin­kai, vers­lo, spor­to, kul­tū­ros ir ki­tų sri­čių pro­fe­sio­na­lai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.